Πληροφοριακό Υλικό

Για πληροφορίες γύρω από την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή Βιομάζας ή Βιοκαυσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την σχετική ενημερωτική έκδοση «Ενεργειακές Καλλιέργειες» του ΚΑΠΕ.M

Η Στρατηγική της ΕΕ για τα Βιοκαύσιμα (8/2/2006)

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Βιομάζα (7/12/2005)

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Αειφόρο, Ανταγωνιστική και Ασφαλή Ενέργεια  (Πράσινη Βίβλος - 8/3/2006)

Έκθεση σχετικά με τη Στρατηγική για τη Βιομάζα και τα Βιοκαύσιμα (12/10/2006)

Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη (10/1/2007)

Χάρτης πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τον 21ο αιώνα: συμβολή στην ενίσχυση της αειφορίας (10/1/2007)

Δράση παρακολούθησης της Πράσινης Βίβλου - Έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (10/1/2007)

Έκθεση Προόδου για την Χρήση Βιοκαυσίμων στα Κράτη – Μέλη της ΕΕ (10/1/2007)

Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την Προαγωγή της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων

Ν.3054/2002: “Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών”,

N.3423/2005: “Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων”,

ΥΑ.820/2006: “Όροι και Διατυπώσεις που διέπουν την Παραγωγή, Διακίνηση, Ανάμιξη και θέση σε Ανάλωση του Αυτούσιου Βιοντίζελ”