Υποκατηγορίας Α2

2. Για έργα της υποκατηγορίας Α2, ή για έργα της υποκατηγορίας Β3 που κρίθηκε ότι πρέπει να ενταχθούν στην Α2, ο φάκελος της αίτησης πρέπει να περιέχει :

  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα.
  • Φάκελο που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση, εφόσον απαιτείται.
  • Φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:
    • Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής.
    • Συνοπτική περιγραφή του έργου που δεν υπερβαίνει τις 10 σελίδες, υπογεγραμμένη από τον μελετητή.
    • Την Προσφορά Σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή με Δίκτυο και τα θεωρημένα από τον Διαχειριστή τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία έχει αποτυπωθεί ο προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης.

Η ΔΙΠΕΧΩ με τη σειρά της, εντός δέκα (10) ημερών από την συμπλήρωση του φακέλου, μεριμνά για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ βάσει της ΚΥΑ.37111/2003 (ΦΕΚ.Β’1391) και τον διαβιβάζει σε μια σειρά από άλλους φορείς για την διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς τους (βλ. ΚΥΑ.104247/2006, ΦΕΚ.Β’663, αρθ.4, §3). Μεταξύ αυτών είναι:

α) Οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά εφόσον το έργο ΑΠΕ προτείνεται να εγκατασταθεί στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

β) Οι φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών αποκλειστικά για τα έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται στις περιοχές δικαιοδοσίας τους (Ν.2742/1999, αρθ.15, ΦΕΚ.Α’207).

δ) Η αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, αποκλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

ε) άλλα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνεται ότι ενδέχεται να θιγούν σοβαρά.

Το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, όλοι οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στην ΔΙΠΕΧΩ. Αυτή το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων, εισηγείται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας που είναι ο αρμόδιος για την έγκριση.