Υποκατηγορίας Β4

4. Για τα έργα της υποκατηγορίας Β4, ή έργα της Β3 που κρίθηκαν σε προηγούμενο στάδιο ως υπαγχθέντα στην Β4, η αίτηση συνοδεύεται από Περιβαλλοντική Έκθεση που υποβάλλεται σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Ως και το τέλος του 2010, αρμόδιος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων της υποκατηγορίας αυτής ήταν ο Νομάρχης στον οποίον διαβιβαζόταν ο φάκελος της αίτησης. Με την έναρξη ισχύος του νόμου 3852/2010/ΦΕΚ.Α’87 (“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης”) και τη θέση σε εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης”, η αρμοδιότητα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα Β’ και Γ’ κατηγορίας μεταβιβάζεται πλέον στην Περιφέρεια (αρθ.186, §ΣΤ’18). Όμως με βάση την §3 του αρθ.4 του Ν.1650 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.2 του Ν.3010/2002/ΦΕΚ.Α’91, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν η αρμοδιότητα αυτή για ορισμένα έργα της υποκατηγορίας Β4 να μεταβιβάζεται στον οικείο δήμο, εφόσον αυτός διαθέτει περιβαλλοντική υπηρεσία.

Κατ’ αναλογία με τα έργα των άλλων κατηγοριών, η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας διαβιβάζει τον φάκελο σε μια σειρά από άλλους φορείς για την διατύπωση γνώμης επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους στους οποίους περιλαμβάνονται:

α) Οι αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων και αποκλειστικά για έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων, και

β) Οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποκλειστικά εφόσον το έργο ΑΠΕ προτείνεται να εγκατασταθεί στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, όλοι οι παραπάνω υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στην Περιφέρεια. Την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων ακολουθεί η σχετική εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα που είναι αρμόδιος για την έκδοση της τελικής απόφασης.