Ενιαία Άδεια Χρήσης Νερού και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού

Για την χρήση νερού και την εκτέλεση έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων απαιτείται άδεια (Ν.3199/2003, ΦΕΚ.Α’280, αρθ.11). Για να εκδοθεί αυτή άδεια, πρέπει να τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα των ποσοτήτων νερού που θα αξιοποιηθούν, καθώς και η σκοπιμότητα της έκδοσής της σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής της Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Περιφέρειας. Επιπλέον, για την εκτέλεση έργων εκμετάλλευσης του νερού απαιτείται Άδεια Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού.

Ειδικά για την ενεργειακή χρήση νερών με την κατασκευή και την λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (μΥΗΣ) ισχύος μέχρι 15 MW, εκδίδεται Ενιαία Άδεια που περιλαμβάνει τις δύο παραπάνω. Η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο της Ενιαίας Άδειας έχουν καθοριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 43504/2005, ΦΕΚ.Β’1784. Με αυτήν, αρμόδιος για την έκδοσή της καθίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση του νερού και να κατασκευαστεί το έργο.

Η σχετική αίτηση-δήλωση (βλ. ΥΑ.43504 ως άνω, έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ), υποβάλλεται στην Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, ενώ προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας είναι η προηγούμενη έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Όμως, με σκοπό την συντόμευση της όλης διαδικασίας αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει πριν την ΕΠΟ οπότε και η επεξεργασία της προωθείται παράλληλα με την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η Ενιαία Άδεια χορηγείται εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της απόφασης ΕΠΟ, ενώ η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη αφενός και την διάρκεια ισχύος της ΕΠΟ αφετέρου. Για την ανανέωσή της πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση-δήλωση και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

>> Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση-δήλωση χορήγησης Ενιαίας Άδειας είναι εκείνα της αίτησης για Άδεια Χρήσης Νερού (βλ. ΥΑ.43504 ως άνω, Παράρτημα ΙV) και επιπλέον εκείνα που απαιτούνται για την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης. Σύμφωνα με την ΥΑ.13310/2007, ΦΕΚ.Β’1153 (Παράρτημα, Μέρος 2, §2), δίνεται η δυνατότητα λήψης μίας άδειας που ενσωματώνει την Ενιαία Άδεια και την Άδεια Εγκατάστασης με μία μόνο αίτηση (έντυπο Μέρους 1 του Παραρτήματος της 13310 ). Σημειώνεται, ότι επειδή προαπαιτείται η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όσα από τα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή την Περιβαλλοντική Έκθεση και δεν έχουν μεταβληθεί, δεν ξαναϋποβάλλονται.