Οικοδομικές Άδειες Έργων ΑΠΕ

Γενικά, για την ανέγερση κτισμάτων στον χώρο εγκατάστασης του σταθμού απαιτείται οικοδομική άδεια ή βεβαίωση που εκδίδεται από την πολεοδομία ότι δεν απαιτείται ή έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον Ν.2244/1994, ΦΕΚ.Α’168, αρθ.3, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2941/2001, ΦΕΚ.Α’201, αρθ.2 και Ν.3734/2009, ΦΕΚ.8, άρθ.27Α, §9, για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση εργασιών που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία της περιοχής της εγκατάστασης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Αυτή συνοδεύεται από :

  • Υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων του έργου.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα με σαφές οδοιπορικό.
  • Διάγραμμα κάλυψης.
  • Σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων.
  • Προϋπολογισμό του έργου.
  • Αποδεικτικά πληρωμής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

Για υδροηλεκτρικά έργα, απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μόνο για το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού. Για τα υδραυλικά έργα την ευθύνη έχουν εξ’ ολοκλήρου ο μελετητής, ο κατασκευαστής και ο φορέας υλοποίησης του έργου. Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας οι δομικές κατασκευές, όπως τα θεμέλια των πύργων ανεμογεννητριών και τα οικήματα στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών.

Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών έργων ΑΠΕ που ανεγείρονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ύστερα από τη λήψη έγκρισης επέμβασης, θεωρείται ότι υφίσταται τίτλος κυριότητας.

>> Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ (13727/2003, ΦΕΚ.Β’1087, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 19500/2004, ΦΕΚ.Β’1671), έχουν αντιστοιχηθεί οι δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία. Στον πίνακα του Παραρτήματος Β’ παρουσιάζονται οι βαθμοί όχλησης των σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ.