Φωτοβολταϊκά από Αγρότες & Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Με την Υπουργική Απόφαση 19598 (ΦΕΚ Β’1630/11.10.2010) καθορίστηκε η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διάφορων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατηγοριών παραγωγών. Ειδικά για τα Φωτοβολταϊκά, οι στόχοι που τέθηκαν είναι:

Κατηγορία

Ως το 2014 (MW)

Ως το 2020 (MW)

Εγκαταστάσεις από επαγγελματίες αγρότες

500

750

Λοιπές εγκαταστάσεις

1000

1450

Σύνολο

1500

2200

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες που θέλουν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες για τον σκοπό της υποβολής αίτησης για αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος ως 100 kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, πρέπει να έχουν την σχετική βεβαίωση της επαγγελματικής τους ιδιότητας που εκδίδεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την διαδικασία που περιγράφεται στην ΥΑ.249448 (ΦΕΚ Β’1049/12.7.2010).

Με την ερμηνευτική Εγκύκλιο ΥΑΠΕ/26928/16.12.2010, περιγράφονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας αδειοδότησης έργων σε Γεωργική Γη που μπορεί να είναι και Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) κατά την έννοια της ΚΥΑ.168040 (ΦΕΚ Β’1528/7.9.2010), από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματιών αγροτών.