Παράρτημα Α': Κατάταξη Έργων ΑΠΕ σε Κατηγορίες

Σύμφωνα με το νόμο 1650/1986, ΦΕΚ.Α’160, αρθ.3,  όπως αναθεωρήθηκε από τον Ν.3010/2002, ΦΕΚ.Α’91, αρθ.1, τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον :

  • Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Διαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2.
  • Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία, χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. Διαιρείται στις υποκατηγορίες Β3 και Β4.
  • Η Τρίτη (Γ) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα έργα παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που κατατάχθηκαν στις κατηγορίες Α1 ως Β4 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 15393/2332/2002, ΦΕΚ.Β’1022, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ.145799/2005, ΦΕΚ.Β’1002 σε σχέση με τα Φωτοβολταϊκά συστήματα και την ΚΥΑ.126880/2007, ΦΕΚ.Β’435 σε σχέση με τους υποσταθμούς και τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας :

Πίνακας Κατάταξης Έργων ΑΠΕ σε Κατηγορίες

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α1

Α2

Β3

Β4

Ηλεκτροπαραγωγή από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια (πλην Φωτοβολταϊκών)

 

Pinstalled> 40 MW

 

5 MW - 40 MW

 

Pinstalled< 5 MW

 

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ.

Η υποκατηγορία συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος) αν είναι ανώτερη, συμπαρασύρει την υποκατηγορία του κυρίως έργου.

Ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά συστήματα

 

 

Pinstalled>= 2 MW

α) 20 kW έως 2 MW εφόσον βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

β) < 2 MW εφόσον βρίσκεται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, κλπ. ως άνω.

 

 

Ηλεκτροπαραγωγή από Γεωθερμική Ενέργεια ή χρήση Βιομάζας.

 

Pinstalled> 30 MW

 

1 – 30 MW

 

Pinstalled< 1 MW

 

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ.

Η υποκατηγορία συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος) αν είναι ανώτερη, συμπαρασύρει την υποκατηγορία του κυρίως έργου.

Γεωθερμικές γεωτρήσεις

Υψηλής ενθαλπίας

Μέσης ενθαλπίας

Χαμηλής ενθαλπίας

 

 

Υδροηλεκτρικά έργα

Με ταμιευτήρα Τ > 106 m3 ή αγωγό εκτροπής >= 1000 m, είτε με ισχύ 8MW <= Pinstalled <= 15 MW

Τα υπόλοιπα εκτός των υποκατηγοριών Α1, Β3

Χωρίς ταμιευτήρα (μόνο έργο υδροληψίας μεγίστου ύψους 2m ) και με αγωγό εκτροπής < 1000m και ισχύος Pinstalled< 1 MW

 

- // -

Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

>= 150 kV

 

< 150 kV και ≥ 50 kV

 

 

Υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους, γραμμών μεταφοράς:

α) Υποσταθμοί ανοιχτού τύπου

β) Υποσταθμοί κλειστού τύπου

                                      

≥ 400 kV

 

 

 

< 400kV και
 ≥ 150kV

≥ 150 kV

 

Δημοτικές και κοινοτικές οδοί εκτός σχεδίων πόλεων ή ορίων οικισμών

 

 

Το σύνολο

 

 

Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης

 

 

Το σύνολο

 

 

Δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούν ειδικές χρήσεις ή προτείνονται από μη Δασικές Υπηρεσίες

 

 

Το σύνολο