Παράρτημα Β': Βαθμοί Όχλησης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμική ενέργεια

-

> 5 MW

> 0,5 MW

<= 5 MW

Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς

Ηλεκτροπαραγωγή με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων

-

> 5 MW

> 0,5 MW

<= 5 MW

-//-

Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου

-

> 0,5 MW

<= 0,5 MW

-//-

Ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά συστήματα

-

-

> 0,5 MW

-//-

Ηλεκτροπαραγωγή από ανεμογεννήτριες

-

> 700 kW

> 20 kW

<= 700 kW

-//-

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

-

-

-

-//-