Πληροφόρηση Επενδυτών

Από το 1996 η Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε στην ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) (Ν.2372/1996, ΦΕΚ.Α’ 29, «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας»), με στόχο την αποτελεσματική προσέλκυση και υποστήριξη άμεσων επενδύσεων στη χώρα καθώς και την υποβοήθηση ανάπτυξης συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Σήμερα, η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», όπως μετονομάστηκε το ΕΛΚΕ (βλ. Ν.3775, ΦΕΚ Α’122/2009 και Ν.3894, ΦΕΚ Α’204/2010 για την “Επιτάχυνση και Διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων”), εξακολουθεί να λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (“one-stop-shop”), παρέχοντας δωρεάν ενημέρωση στους επενδυτές για θέματα που προκύπτουν στο στάδιο της απόφασής τους για εγκατάσταση, κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά την υλοποίηση της επένδυσής τους. Ιδιαίτερα διευκολύνει και υποστηρίζει τους υποψήφιους επενδυτές σε θέματα που αφορούν την υπαγωγή έργων στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους για χρηματοδότηση, όταν το ύψος της επένδυσης είναι άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, ή άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, εφόσον το 50% τουλάχιστον της ίδιας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. Ακόμα, στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» μπορούν να απευθύνονται ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται για Στρατηγικές Επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 3894/2010.

Επιπλέον, για την ενημέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών αλλά και την προσφορά υπηρεσιών «μιας στάσης» για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ σε όσους το επιθυμούν, έχει συσταθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ.

Για ειδικότερες πληροφορίες σε επιμέρους ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία. Ειδικά για θέματα που αφορούν: