Τιμολόγηση Ενέργειας από ΑΠΕ

Με την αναπροσαρμογή των τιμολογίων του άρθρου 5 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ.Α’85), η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού χρήσης ΑΠΕ -  συμπεριλαμβανομένων των μικρών Φωτοβολταϊκών σε κτίρια και μόνο, όχι των υπολοίπων (βλ. πιο κάτω) - ή μέσω ΣΗΘΥΑ ή από υβριδικό σταθμό και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, τιμολογείται σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

                                   

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από:

Τιμή Ενέργειας (/MWh)

Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με
χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος > 50 kW

87,85

99,45

Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με
εγκαταστάσεις ισχύος ≤ 50 kW

250

Φωτοβολταϊκά έως 10 kWpeak στον οικιακό τομέα
και σε μικρές επιχειρήσεις
(σύμφωνα με το ειδικό
πρόγραμμα για Φ/Β σε κτίρια - ΚΥΑ.12323/4.6.2009, Β’1079)

 

550

Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από μΥΗΣ με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 15 MWe

87,85

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από Ηλιοθερμικούς
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

264,85

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από Ηλιοθερμικούς
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με σύστημα αποθήκευσης
το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας
στο ονομαστικό φορτίο

284,85

Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας (Ν.3175/2003, Α’207, αρθ.2, §1στ)

150

Γεωθερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας (Ν.3175/2003, Α’207, αρθ.2, §1στ)

99,45

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς
με εγκατεστημένη ισχύ  ≤ 1 MW
(εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος
αστικών αποβλήτων)

200

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατ.
ισχύ > 1 MW και ≤ 5 MW (εξαιρουμένου του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων

175

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη
ισχύ  ≥  5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου
κλάσματος αστικών αποβλήτων

150

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής
και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και
Βιοαέρια από Βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου
και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων),
με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 2 MW

 

120

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής
και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
και Βιοαέρια από Βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου
και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων),
με εγκατεστημένη ισχύ > 2 MW

 

99,45

Βιοαέριο που προέρχεται από Βιομάζα 
(κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά
υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη
ισχύ ≤ 3 MW

220

Βιοαέριο που προέρχεται από Βιομάζα 
(κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά
υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη
ισχύ > 3 MW

200

Λοιπές ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών
ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποδομήσιμου
κλάσματος αστικών αποβλήτων που πληρούν
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν)

87,85

99,45

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

87,85 x ΣΡ (*)

99,45 x ΣΡ (*)

(*) ΣΡ: Συντελεστής Ρήτρας Φυσικού Αερίου όπως ορίζεται στον Ν.3851

Σύμφωνα με την §2 του ίδιου άρθρου, οι τιμές του παραπάνω πίνακα (πλην φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών) προσαυξάνονται κατά 15% ως 20% ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον έχουν υλοποιηθεί χωρίς την χρήση δημόσιας επιχορήγησης.

Ειδικά για τα Φωτοβολταϊκά εισήχθησαν καινούργιες ρυθμίσεις αναπροσαρμόζοντας τις τιμές μεσοπρόθεσμα και συνδέοντάς τες απευθείας με την μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος (μΟΤΣ) μακροπρόθεσμα. Πιο συγκεκριμένα, η τιμολόγηση της ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (πλην εκείνων του ειδικού προγράμματος για Φ/Β σε κτίρια) γίνεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

                             

 

Έτος / Μήνας

Τιμή Ενέργειας (/MWh)

Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Α

Β

Γ

>100 kW

<=100 kW

>100 kW

2009Φεβρουάριος

400,00

450,00

450,00

2009 Αύγουστος

400,00

450,00

450,00

2010 Φεβρουάριος

400,00

450,00

450,00

2010 Αύγουστος

392,04

441,05

441,05

2011 Φεβρουάριος

372,83

419,43

419,43

2011 Αύγουστος

351,01

394,89

394,89

2012 Φεβρουάριος

333,81

375,54

375,54

2012 Αύγουστος

314,27

353,55

353,55

2013 Φεβρουάριος

298,87

336,23

336,23

2013 Αύγουστος

281,38

316,55

316,55

2014 Φεβρουάριος

268,94

302,56

302,56

2014 Αύγουστος

260,97

293,59

293,59

Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά

1,3 xμΟΤΣν-1

1,4 xμΟΤΣν-1

1,4 xμΟΤΣν-1

Οι τιμές του πίνακα αυτού:

α) μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Για την μεταβολή αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των Φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ και οι επιπτώσεις για τον καταναλωτή από τη σχετική επιβάρυνση λόγω του ειδικού τέλους ΑΠΕ και,

β) αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα αναπροσαρμοσμένη κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 30%, 40% και 40% αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β και Γ του ανωτέρω πίνακα, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους ως άνω συντελεστές.