Πληροφορίες Λογιστηρίου

Πληροφορίες Λογιστηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με τον μοναδικό κωδικό που σας έχει χορηγηθεί για την εισαγωγή σας στο portal που τηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ, συνδέεστε στο portal για τη λήψη του ενημερωτικού σημειώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τρέχουσας περιόδου. 

Το ενημερωτικό σημείωμα ανακοινώνεται στο portal έως την 13η ημέρα κάθε μήνα και αφορά εκκαθάριση παραγωγής ή έναντι παραγωγής του προηγούμενου μήνα. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω ενημερωτικού σημειώματος εκκαθάρισης ή για ενημερωτικά σημειώματα προηγούμενων μηνών παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ στα τηλέφωνα 210 9466957, 210 9466856, 210 9466955, 2109466882, 210 9466949.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με τα στοιχεία του ενημερωτικού σημειώματος εκδίδεται σύμφωνα με το ΚΒΣ θεωρημένο συνενωμένο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που εκκαθαρίζεται. Εναλλακτικά μπορεί να εκδίδεται θεωρημένο Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης αθεώρητο.

Το παραστατικά που εκδίδονται αφορούν την συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής στην οποία αναφέρεται το ενημερωτικό σημείωμα και πρέπει να αναφέρουν τον Κωδικό ΕΔΡΕΘ, της εγκατάστασης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Το ενημερωτικό σημείωμα δεν χρειάζεται να μας αποσταλεί.

Τα τιμολόγια αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση το αργότερο έως της 20 του μήνα:

ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ

Κάστορος 72

185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Υπόψη Λογιστηρίου 1ος Όροφος

ΠΡΟΣΟΧΗ αποδεκτά γίνονται μόνο πρωτότυπα παραστατικά. Μην αποστέλλετε τιμολόγια με FAX.

 1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Τα τιμολόγια που έχουν παραληφθεί από το λογιστήριο μέχρι τις 20 του μήνα προγραμματίζεται να πληρωθούν από τις 27 του μήνα και μετά. Τιμολόγια που έρχονται μετά την εικοστή ημέρα θα εξοφληθούν τον επόμενο μήνα. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό συνεργαζόμενης Τράπεζας που θα μας γνωστοποιήσετε ή με επιταγή της Εθνικής Τράπεζας.

Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο ΔΕΣΜΗΕ είναι:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ATTICA BANK)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εάν συνεργάζεστε με άλλη τράπεζα τότε το έμβασμα θα γίνεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας με χρέωση σας των σχετικών εξόδων.

Η γνωστοποίηση των στοιχείων του λογαριασμού πρέπει να γίνεται είτε με επιστολή σας είτε να αποστέλλεται με FAX στο 210 9466841, υπόψη κου Γκιούλη Δαυίδ και πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά:

 • Κωδικός ΕΔΡΕΘ
 • ΑΦΜ εταιρείας
 • Τράπεζα
 • Τραπεζικός Λογαριασμός
 • ΙΒΑΝ
 • Δικαιούχος (όπως εμφανίζεται στην τράπεζα)

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στο φορέα τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που έχει ενεχυριαστεί η σύμβαση σε τράπεζα, τον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να μας τον γνωστοποιεί η τράπεζα στην οποία ενεχυριάστηκε η σύμβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν μας αποστείλετε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού τότε θα εκδίδεται τραπεζική επιταγή η οποία θα παραλαμβάνεται αποκλειστικά από τα γραφεία μας.

 • Για την υλοποίηση της πληρωμής πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω όροι:
 • To πάρκο να είναι σε κανονική (όχι δοκιμαστική) λειτουργία.
 • Να υπάρχει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
 • Να υπάρχει αποδεικτικό μη οφειλής προς το ΙΚΑ. (Σε περίπτωση που δεν απασχολείται προσωπικό το ΙΚΑ χορηγεί ανάλογη βεβαίωση 6μηνης ή ετήσιας διάρκειας).

Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής των τιμολογίων, διαφορετικά η πληρωμή θα μετατίθεται για τον επόμενο μήνα.

Υπόδειγμα συμπλήρωσης Τιμολογίου Πώλησης Ηλεκτρικής ενέργειας:

Έστω ότι στο ενημερωτικό σημείωμα Ιανουαρίου 2011 που λάβατε από το Portal στις 11/2/2011 αναφέρονται οι ενδείξεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΕΘ 3658 Θέση Άνω Ραχούλα

Παραχθείσα ποσότητα 10.000,00 kWh

Τιμή €/kWh 88,00 €/kWh

Καθαρή αξία 88.000,00 €

Πλέον ΦΠΑ 13% 11.440,00 €

Σύνολο 99.440,00 €

Κράτηση ΟΤΑ (1,7%) - 1.496,00 €*

Κράτηση ΕΤΕΡΠΣ - 264,00 €*

Οικιακοί καταναλωτές - 880,00 €*

Το τιμολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ημερομηνία

31.01.2011

Νο 156

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Αξία

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης με Κωδικό ΕΔΡΕΘ 3658 στη Θέση Άνω Ραχούλα μηνός Ιανουαρίου 2011

10.000,00 kWh

88,00 €/kWh

88.000,00 €

Πλέον ΦΠΑ 13%

11.440,00

Σύνολο

99.440,00

Μείον Κράτηση ΟΤΑ 1,7%

Κράτηση ΕΤΕΡΠΣ 0,3%

Οικιακοί Καταναλωτές 1%

1.496,00*

264,00*

880,00*

Καθαρό Πληρωτέο

96.800,00

* πλην ΦΒ και ΣΗΘΥΑ

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια επικοινωνήστε με το λογιστήριο του ΔΕΣΜΗΕ στα τηλέφωνα 210 9466832, 210 9466904, 210 9466845, 210 9466941.