Σταθμοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ σε λειτουργία

Ο ΔΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στοιχεία για τις μονάδες εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που λειτουργούν στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στον παρακάτω Πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι μονάδες που υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον Ν.3851/2010.

ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.