Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Πρόεδρος

+30-210-9466969

+30-210-9466732

Αντωνόπουλος Γρηγόριος

Δ/νων Σύμβουλος

+30-210-9466969

+30-210-9466732

Σταυρόπουλος Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

+30-210-9466969

+30-210-9466732

Παπαθανασίου Σταύρος

Μέλος Δ.Σ.

+30-210-9466969

+30-210-9466732

Τσανάκας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

+30-210-9466969

+30-210-9466732

Μαρίνος Μιχαήλ

Μέλος Δ.Σ.

+30-210-9466969

+30-210-9466732