Δεδομένα για τους ex-ante και ex-post υπολογισμούς