Μόνιμη Ομάδα Βορείου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας