Σταθμοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με προσφορά σύνδεσης

Ο ΔΕΣΜΗΕ δημοσιεύει στοιχεία για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Σταθμούς (ΑΠΕ) και Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), για τους οποίους έχουν εκδοθεί Προσφορές Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Οι πίνακες περιλαμβάνουν:

 

-         Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε ισχύ

 

-         Μη Δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης

 

Τα παρατιθέμενα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα έως τις 31-10-2011. Δεν περιλαμβάνονται οι σταθμοί που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

 

Στους Πίνακες περιλαμβάνονται μόνο οι μονάδες που υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν.3851/2010.

 

Τονίζεται ότι ο Πίνακας με τις Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης περιλαμβάνει και σταθμούς για τους οποίους η ημερομηνία λήξης της Προσφοράς Σύνδεσης έχει παρέλθει αλλά έχει εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ. Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια Εγκατάστασης έχει ανακληθεί ή έχει εκπνεύσει η χρονική περίοδος ισχύος της νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης δεν είναι πλέον σε ισχύ. Σε περίπτωση που ανακληθεί η Άδεια Παραγωγής για έναν σταθμό, νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει.

 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και υπόκεινται σε επικαιροποίηση και ενημέρωση ανά τακτά διαστήματα. Τα παραπάνω στοιχεία δεν υποκαθιστούν τις εκδοθείσες από τον ΔΕΣΜΗΕ Προσφορές Σύνδεσης.

 

Στους παραπάνω Πίνακες περιλαμβάνονται μόνο οι μονάδες που υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν.3851/2010.

 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και υπόκεινται σε επικαιροποίηση και ενημέρωση ανά τακτά διαστήματα. Τα παραπάνω στοιχεία δεν υποκαθιστούν τις εκδοθείσες από τον ΔΕΣΜΗΕ Προσφορές Σύνδεσης