Όροι Χρήσης

Ο ΔΕΣΜΗΕ προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή του πύλη υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΔΕΣΜΗΕ, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1. Ο ΔΕΣΜΗΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει.  Ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου καθώς και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται. Ο ΔΕΣΜΗΕ ή οι εποπτεύοντες φορείς του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή ή για άλλους λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

2. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΕΣΜΗΕ, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (πχ κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του έχουν χορηγηθεί. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο μέσω του οποίου χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία.

3. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΕΣΜΗΕ, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΔΕΣΜΗΕ.

4. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της δικτυακής πύλης του ΔΕΣΜΗΕ δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το ΔΕΣΜΗΕ.

5. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, ο ΔΕΣΜΗΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη ή παραλείψεις κατά την δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο ΔΕΣΜΗΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου.

6. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης (από συνδέσμους - links). Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, ευθύνονται αποκλειστικά οι αντίστοιχοι διαδικτυακοί τόποι. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

7. Δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες του ΔΕΣΜΗΕ μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα του ΔΕΣΜΗΕ στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο. 

8. Στο ΔΕΣΜΗΕ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον Δικτυακό Τόπο καθώς και προστασίας από ιούς των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν το υλικό και τις λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου δεν περιέχουν ιούς. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.  

9. Ο ΔΕΣΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης.

10. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής πύλης του ΔΕΣΜΗΕ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Ο Δικτυακός Τόπος του ΔΕΣΜΗΕ αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές την χρηστικότητα, την διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο contact@desmie.gr.