Διεθνής Παρουσία

O ΔΕΣΜΗΕ είναι μέλος του ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του. Ειδικώτερα, συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές (Committees) του ENTSO-E και τις αντίστοιχες ομάδας εργασίας,

 • Market Committee
  • Market Integration WG
  • Ancillary Services WG
  • Market Information & Transparency WG
  • Electronic Data Interchange WG
  • Renewable Energy Sources WG
 • System Development Committee
  • Ten-Year Network Development Plan WG
  • System Adequacy and Market Modeling WG
  • Continental South-East RG (προεδρία μέχρι το 2011)
 • System Operations Committee
  • European Operational Standards WG
  • Electronic Highway WG
  • Continental Europe RG
 •  Research and Development Committee

    και επίσης

 • συμμετέχει σε κοινοπραξίες για υλοποίηση έργων σχετικά με τη λειτουργία και ανάπτυξη των δικτύων του ENTSO-E
 • έχει την προεδρία του Project Group ‘Turkey’ για τη διασύνδεση της Τουρκίας με τo Σύστημα του ENTSO-E.

 

Ο ΔΕΣΜΗΕ συμμετέχει επίσης στο Southeast European Cooperative Initiative (SECI)