Εγγυήσεις Προέλευσης

Για την εγγραφή μιας εγκατάστασης (ενός Παραγωγού) στο Μητρώο Εγκαταστάσεων (του ΔΕΣΜΗΕ) για την έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας) απαιτείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. Δ6/Φ1/οικ8786 ΦΕΚ Β 646-14.05.2010 η υποβολή των παρακάτω:

Δήλωση Στοιχείων Εγκατάστασης και
Υπεύθυνη Δήλωση. με την ακριβή διατύπωση της υπουργικής απόφασης δηλαδή:

α) τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή και ακριβή

β) ότι η Εγκατάσταση εντάσσεται στις περιπτώσεις του άρθρου 1

(κατά το Παράρτημα 1 της Υπουργικής. Απόφασης. Δ6/Φ1/οικ8786 ΦΕΚ Β 646-14.05.2010, με την επισήμανση ότι ως «Διάγραμμα της Εγκατάστασης» νοείται το ηλεκτρολογικό μονογραμμικό σχέδιο της Εγκατάστασης)

Κατά το Άρθρο 4 της Υπουργικής. Απόφασης. Δ6/Φ1/οικ8786 ΦΕΚ Β 646-14.05.2010,

Άδεια λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ή
Βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής

Η βεβαίωση ισχύει μόνο για τους σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια λειτουργίας (άρθρα 4 και 8 του ν. 3468 όπως ισχύει (άρθρο 2 παρ 12 και άρθρο 8 παρ. 13 του ν. 3851)), και για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών, για σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 1 MWp.

Το παραπάνω όριο ισχύος ισχύει για το σύνολο των σταθμών που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο και η τιμολόγηση γίνεται με βάση την αθροιστική ισχύ του συνόλου των σταθμών.

Σε περίπτωση ύπαρξης διατάξεων μέτρησης, πέραν αυτών που είναι εγκατεστημένες στα όρια του Δικτύου ή του Συστήματος (ευθύνη Παραγωγού) υποβάλλονται τα Πλήρη στοιχεία διατάξεων μέτρησης.

Ειδικότερα για τους μετρητές εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υποβάλετε:

  • τον κατασκευαστή, τον τύπο, και τον αριθμό σειράς. Εάν ο μετρητής εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας είναι ο ίδιος, αυτό επίσης πρέπει να το δηλώσετε στην αίτηση σας.
  • Τον αριθμό Παροχής ΔΕΗ.

Επιπροσθέτως,
Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου.

Επισημαίνουμε ότι:

  • οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται στο πρωτότυπο και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, και
  • η Δήλωση Στοιχείων Εγκατάστασης υποβάλλεται υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα της εταιρίας.