Εγγυήσεις Συμμετοχής στην Αγορά

Παροχή Εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 335, παράγραφος (17) και παράγραφος (29) από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και μέχρι να οριστούν από τον Διαχειριστή του Συστήματος οι Φορείς Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Κάλυψης ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενεργείας να προσκομίζει εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή.

Οι εγγυήσεις που υποχρεούνται να καταθέτουν οι Συμμετέχοντες είναι δυο. Η πρώτη εγγύηση θα αφορά στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Η δεύτερη εγγύηση θα αφορά σε όλες τις υπόλοιπες, εκτός ΗΕΠ, υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενεργείας. Και οι δύο εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν εξάμηνη διάρκεια ήτοι από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου ή από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου αντίστοιχα.

Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 213 του ΚΔΣ&ΣΗΕ, είτε με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος είτε με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο στον οποίο συναινεί ο Διαχειριστής του Συστήματος. Ο ΔΕΣΜΗΕ τηρεί ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 191/470748-68 (ΙΒΑΝ GR79 0110 1910 0000 1914 7074 868) για την κατάθεση των ποσών εγγυήσεων. Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον τύπο και το περιεχόμενο των παρκάτω υποδειγμάτων:

Η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους του ποσού των οφειλόμενων εγγυήσεων προσδιορίζεται στην υπ' αριθμόν 1033/2011 Απόφαση της ΡΑΕ.

 

Περίοδος από 1/10/2011 έως 31/3/2012

Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων

Για νέους Συμμετέχοντες που εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων του ΔΕΣΜΗΕ στην περίοδο από 1/10/2011 έως 31/3/2012 το ασφαλιστέο ποσό για τις δοσοληψίες στο πλαίσιο του ΗΕΠ είναι 24.000€ και το ασφαλιστέο ποσό για τις εκτός ΗΕΠ δοσοληψίες είναι 24.000€.