ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2

09.12.2011

Κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του Παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε (καθυστερημένη άφιξη ανταλλακτικού) η συντήρηση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 2, παρατείνεται κατά 4 ημέρες έως και τις 14/12/2011 αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας πέρατος 10/12/2011.