Υπενθυμιστική ανακοίνωση: Μετά τις 22.8.2011, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚΑ' 179) για την υπογραφή των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ απαιτείται η σύμβαση σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα.

10.01.2012