ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

11.01.2012

Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του ENTSO-E σχετικά με τις τιμές των παραμέτρων
που σχετίζονται με την απόκριση των ηλεκτρικών συστημάτων της Ευρώπης  στις
μεταβολές της συχνότητας, ο ΔΕΣΜΗΕ έχει αλλάξει τους σχετικούς συντελεστές και
ως συνέπεια αυτών των αλλαγών, η απαίτηση για πρωτεύουσα εφεδρεία διαμορφώ-
νεται στα 70MW.